ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 47.84

แก็สโซฮอลล์ 95 39.95

แก็สโซฮอลล์ 91 38.48

แก็สโซฮอลล์ อี 20 37.84

แก็สโซฮอลล์ อี 85 37.59

ดีเซล 30.44

EnergyStat.diesel_B7 30.44

ดีเซล บี 20 30.44

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 42.44

Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของสำนักงานพลังงานจังหวัด (กลุ่ม 1)

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของสำนักงานพลังงานจังหวัด (กลุ่ม 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ?? เป็นเลิศ ???? องค์ประกอบที่ 1: การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) น้ำหนักร้อยละ 80 องค์ประกอบที่ 2: การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) น้ำหนักร้อยละ 20 ค่าคะแนนที่ได้ (เต็ม 100 คะแนน)

26 พฤศจิกายน 2564
29
Hover Icon
ส่งเสริมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์

ส่งเสริมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ”มีพลังงาน มีความความสุข”

6 สิงหาคม 2564
42
Hover Icon
การจัดกิจกรรมอบรมผู้ปฎิบัติงาน สถานีบริการและถังขนส่งน้ำมัน โดยมีบริษัท ทรัพย์อำพัน โปรเฟสชั่นเนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานการจัดฝึกอบรม

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเค ปาร์ค ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางจันทิรา ฟุ้งเฟื่อง วิศวกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับกิจการ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ควบคุม และประเมินผลภาคทฤษฎี การจัดกิจกรรมอบรมผู้ปฎิบัติงาน สถานีบริการและถังขนส่งน้ำมัน โดยมีบริษัท ทรัพย์อำพัน โปรเฟสชั่นเนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานการจัดฝึกอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรม จำนวน 64 คน แบ่งเป็นสถานีบริการจำนวน 27 คนถังขนส่งน้ำมันจำนวน 37 คน

14 กันยายน 2564
73
Hover Icon
ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบติดตามโครงการฯ ของ ส.กทอ.

วันที่ 14 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น. สพจ.สฎ. มอบหมายให้ นายเกริกฤทธิ์ เรืองยังมี และนายธนดล ชูเสน่ห์ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบติดตามโครงการฯ ของส.กทอ. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ณ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี

14 กันยายน 2564
154
ดูทั้งหมด
Hover Icon
จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ และร่วมจัดกิจกรรมดูแล บำรุงรักษา อาคารสถานของสำนักงานฯ (Big Cleanning Day) เพื่อให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงามน่าอยู่

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ และ เวลา 13.00 น. ร่วมจัดกิจกรรมดูแล บำรุงรักษา อาคารสถานของสำนักงานฯ (Big Cleanning Day) เพื่อให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงามน่าอยู่

28 มิถุนายน 2565
29
Hover Icon
”บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : Parliament and the Post-COVID-19 Sustainable Development”

??ประชาสัมพันธ์ ?? เรื่อง ”บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : Parliament and the Post-COVID-19 Sustainable Development” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของการประชุม APPF ครั้งที่ 30 ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับบทบาทและร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อความภาคภูมิและเป็นเกียรติภูมิแก่ประเทศไทย ?? สามารถดูรายระเอียดได้ตาม QR Code ??

7 มิถุนายน 2565
12
Hover Icon
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุรเกียรติ ทองเกียรติ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ และนายพีระณัฐ สุขผล นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7 มิถุนายน 2565
29
Hover Icon
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและงานบริการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ สพจ.สฎ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและงานบริการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เกาะกลางบางทะลุ หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

7 มิถุนายน 2565
26
Hover Icon
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น.นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางจันทิรา ฟุ้งเฟื่อง วิศวกรชำนาญการพิเศษ และนางอรนาฎย์ ดุษฎี ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สพจ.สฎ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

7 มิถุนายน 2565
28
Hover Icon
ร่วมประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ส.ท. ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 8:30 น. ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ส.ท. ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565

7 มิถุนายน 2565
32
Hover Icon
ติดตามเทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสุรเกียรติ ทองเกียรติ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ นายพีระณัฐ สุขผล นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ สพจ.สฎ. ติดตามเทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564 ณ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7 มิถุนายน 2565
48
Hover Icon
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 “การศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานชุมชนและการจัดทำแผนพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสุรเกียรติ ทองเกียรติ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ นางสาวณฐภรณ์ ธราพร นักวิชาการพลังงาน และเจ้าหน้าที่ สพจ.สฎ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 “การศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานชุมชนและการจัดทำแผนพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน” ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการจัดการพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง และศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานชุมชนภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7 มิถุนายน 2565
20
Hover Icon
เข้าร่วมการประเมินผลภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน เข้าร่วมการประเมินผลภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ บจม.น้ำมันและการค้าปลีก คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ต.บางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมการประเมินผล จำนวน 23 คน และจำนวนผู้ผ่านการประเมินผลทั้งหมด 23 คน

25 พฤษภาคม 2565
26
Hover Icon
เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่องแนวทางการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น. นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสุรเกียรติ ทองเกียรติ วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่องแนวทางการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

25 พฤษภาคม 2565
21
ดูทั้งหมด
Hover Icon
แนวทางการประหยัดค่าสาธารณูปโภคตามแผนฯ การล้างแผ่นกรองฝุ่นแอร์

วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน และกลุ่มส่งเสริมเเละกำกับกิจการพลังงาน ได้ดำเนินการตามแนวทางการประหยัดค่าสาธารณูปโภคตามแผนฯ การล้างแผ่นกรองฝุ่นแอร์ ในรอบประจำเดือน ร่วมกันประหยัดพลังงานตามมาตรการในภาครัฐ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้ ร่วมกันประหยัดไฟ เพื่อเป็นแบบอย่างในการประหยัดพลังงาน

26 เมษายน 2565
23
Hover Icon
กิจกรรมดูแล บำรุงรักษา อาคารสถานที่ (Big Cleanning Day)

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ และจัดกิจกรรมดูแล บำรุงรักษา อาคารสถานที่ (Big Cleanning Day) เพื่อให้ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงามสร้างความสามัคคีในการทำงานที่อบอุ่น

26 เมษายน 2565
15
Hover Icon
ติดตามดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานครั้งที่ 2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพีระณัฐ สุขผล และนายธีระวัฒน์ ขุ้ยด้วง ติดตามดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานครั้งที่ 2 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

23 พฤศจิกายน 2564
30
Hover Icon
ออกหน่วยบริการให้ความรู้ด้านพลังงาน โครงการ energy mobile unit

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ สุพรรณี ,นายปฐมพงศ์ เวชศาสตร์ ออกหน่วยบริการให้ความรู้ด้านพลังงาน โครงการ energy mobile unit ณ หจก.จิรบุตร บริการ 22 หมู่4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบจก.เพชรทักษิณปิโตรเลียม 24/17 หมู่4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

22 พฤศจิกายน 2564
26
Hover Icon
ติดตามดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานครั้งที่ 2

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพีระณัฐ สุขผล และนายธีระวัฒน์ ขุ้ยด้วง ติดตามดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานครั้งที่ 2 ณ สำนักงานสิ่งเเวดล้อมที่ 14 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เเละสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

19 พฤศจิกายน 2564
35
Hover Icon
ติดตามดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานครั้งที่ 2

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพีระณัฐ สุขผล และนายพิเชษฐ เริ่มสุกรี ติดตามดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เเละสำนักงานวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

18 กุมภาพันธ์ 2565
32
Hover Icon
ออกหน่วยบริการให้ความรู้ด้านพลังงาน โครงการ energy mobile unit

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางอรนาฎย์ ดุษฏี ,นายชัยณรงค์ สุพรรณี , นางสาวณฐภรณ์ ธราพร ,นางสาวจามจุรี บุญเป็ง ,นายธีระวัฒน์ ขุ้ยด้วง และนักศึกษาฝึกงาน ออกหน่วยบริการให้ความรู้ด้านพลังงาน โครงการ energy mobile unit ณ ที่ว่าการอำเภอพุนพิน ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาอำเภอบ้านนาสาร) ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

18 พฤศจิกายน 2564
36
Hover Icon
ออกหน่วยบริการให้ความรู้ด้านพลังงาน โครงการ energy mobile unit

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-15.30 น. นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ สุพรรณี ,นายปฐมพงศ์ เวชศาสตร์ ,นางสาวณฐภรณ์ ธราพร ,นายธนดล ชูเสน่ห์ และนางสาวมริยาภา ชาตรีทัพ ออกหน่วยบริการให้ความรู้ด้านพลังงาน โครงการ energy mobile unit ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

17 พฤศจิกายน 2564
24
Hover Icon
ติดตามดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานครั้งที่ 2

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพีระณัฐ สุขผล และนายธีระวัฒน์ ขุ้ยด้วง ติดตามดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานครั้งที่ 2 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

17 พฤศจิกายน 2564
29
Hover Icon
ติดตามดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานครั้งที่ 2

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพีระณัฐ สุขผล และนายธีระวัฒน์ ขุ้ยด้วง ติดตามดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานครั้งที่ 2 ณ สำนักงานส่งเสริมเเละสนับสนุนวิชาการ 10 เเละเทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

16 พฤศจิกายน 2564
29
ดูทั้งหมด
Hover Icon
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอความร่วมมือประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565 มา QR code https://itas.nacc.go.th/go/eit/dancy8

25 กุมภาพันธ์ 2565
89
Hover Icon
จำนวนน้ำมันไบโอดีเซลที่ใช้ด้านพลังงานภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gZdrcQ8V2NG5DC5uuC4GDc_2s0EVYtR4vk7NnzDA1ZA/edit?usp=sharing

20 กันยายน 2564
85
Hover Icon
จำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 ปีย้อนหลัง

20 กันยายน 2564
95
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน