จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 “การศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานชุมชนและการจัดทำแผนพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน
ข่าวสารประจำวัน
7 มิถุนายน 2565
9
0
0

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสุรเกียรติ ทองเกียรติ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ นางสาวณฐภรณ์ ธราพร นักวิชาการพลังงาน และเจ้าหน้าที่ สพจ.สฎ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 “การศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานชุมชนและการจัดทำแผนพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน” ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการจัดการพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง และศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานชุมชนภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
8 พฤศจิกายน 2564
15
กำหนดจัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ และจัดกิจกรรมดูแล บำรุงรักษาอาคารสถาน Big Cleanning Day

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ และจัดกิจกรรมดูแล บำรุงรักษาอาคารสถาน Big Cleanning Day

Hover Icon
13 กรกฎาคม 2564
48
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ กศน. ตำบลควนศรี ต.ควรศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยท่านพลังงานจังหวัดบรรยาย เรื่อง การลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้า และสาธิตอุปกรณ์ทางด้านพลังงานทดแทน ให้กับคณะครู กศน.ตำบลควนศรี และชาวบ้าน

Hover Icon
18 พฤศจิกายน 2564
16
ลงสำรวจตรวจติดตามงานโครงการงบประมาณจังหวัดฯ/กลุ่มจังหวัดฯ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจุฬาลักษณ์ อินวรานนท์, นางสาวสรัญญา จรัลศิลป์, นางสาววิไลภรณ์ เพ็ชร์กูล และนายเกริกฤทธิ์ เรืองยังมี ลงสำรวจตรวจติดตามงานโครงการงบประมาณจังหวัดฯ/กลุ่มจังหวัดฯ ตั้งแต่ปี 2553-2564 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้างบางโก ม.9 ต.ต้นยวน อ.พนม,ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่10 บ้านเลขที่75 ม.10 ต.ต้นยวน อ.พนม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านทุ่งตาหนอน ม.13 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชว่านชักมดลูก ต.พนม อ.พนม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกประคบสมุนไพร ม.8 ต.ต้นยวน อ.พนม