นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการจัดสัมมนาออนไลน์ ”การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต กระทรวงพลังงาน”

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนา "การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต กระทรวงพลังงาน" วันนี้ ( 8 มี.ค 2565 ) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการจัดสัมมนาออนไลน์ "การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต กระทรวงพลังงาน" โดยมีนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมประมาณ 153 ท่าน สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานได้รับทราบและเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ 2562 เพื่อนำไปเป็นกรอบและกลไกในการทำงานและการประพฤติปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมไปถึงความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม  สู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป