อำนาจหน้าที่ 

 

กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน

(๑)จัดทำยุทธศาสตร์ของสำนักงานพลังงานจังหวัด แผนพลังงานระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดด้านพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

(๒)จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนงานประมาณประจำปี รวมทั้งประสานการพัฒนาแผนงานดังกล่าว

(๓)จัดทำแผนงานหรือโครงการด้านพลังงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการด้านพลังงาน

(๔)วิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน การทวนสอบข้อมูล และวิเคราะห์เชื่อมโยงกับมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานด้านยุทธศาสตร์และแผนพลังงาน

(๕)สร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อให้สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน

(๖)ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชนในพื้นที่

(๗)ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ นโยบายต่างๆ ด้านพลังงานหรือภารกิจ หน้าที่ของกระทรวงพลังงานที่ลงไปสู่ประชาชนในจังหวัด

(๘)ดำเนินงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณและงานพัสดุของสำนักงานพลังงานจังหวัด

(๙)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน

(๑) กำกับ ดูแล และส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
(๒) กำกับ ดูแลคุณภาพการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
(๓) ประสานและอำนวยความสะดวกในการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานตามโครงการของกระทรวงพลังงานและของรัฐบาล
(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกิจการพลังงาน แก่ประชาชนในพื้นที่
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2562