เข้าร่วมอบรมการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการอบรมเพื่อจัดกระบวนการคิดเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด และเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด
ข่าวสารประจำวัน
25 พฤษภาคม 2565
2
0
0
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพีระณัฐ สุขผล นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และนางสาวจุฬาลักษณ์ อินวรานนท์ เข้าร่วมอบรมการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการอบรมเพื่อจัดกระบวนการคิดเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด และเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องศรีวิชัยบี โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
24 มีนาคม 2564
19
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Hover Icon
17 มีนาคม 2564
9
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)

วันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Hover Icon
18 มีนาคม 2564
9
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี